تاسیس 1370
Since 1991

پروازهای فرودگاه امام خمینی